Chcesz poznać ciekawych ludzi?

Dołącz do Nas

Regulamin SU

Regulamin Samorządu Uczniowskiego

Z S nr1 w Sierpcu


1.WSTĘP
1.1.
a) Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół nr1 im. Gen. Josē de San Martin w Sierpcu zwany dalej Samorządem działa w oparciu o art. 55 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r.
b) Samorząd zrzesza i reprezentuje wszystkich uczniów szkoły. Jest organizacją niezależną od administracji oświatowej i jakiejkolwiek partii czy ugrupowań politycznych.
c) Samorząd jest jedynym reprezentantem ogółu uczniów szkoły.
d) Samorząd może przedstawiać radzie szkoły lub placówki, radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły lub placówki, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

 • prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami;
 • prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
 • prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;
 • prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej;
 • prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem.

2. WŁADZE SAMORZĄDU
2.1.
Władzami Samorządu są:
a) Zarząd;
b) Komisja Rewizyjna;
c) Rada Przedstawicieli Samorządów Klasowych.

2.2.
a) Zarząd kieruje bieżącą pracą Samorządu Uczniowskiego.
b) Zarząd składa się z wybranych w demokratycznych wyborach przedstawicieli wszystkich uczniów szkoły: Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, Sekretarza, Skarbnika, oraz 3 członków.
c) Powołanie zarządu odbywa się na drodze wyborów tajnych i powszechnych, w których uczestniczą wszyscy uczniowie szkoły.
d) Do kompetencji zarządu należy:

 • kierowanie bieżącą pracą Samorządu
 • reprezentowanie Samorządu
 • przedstawianie Radzie sprawozdań z pracy Zarządu
 • prowadzenie dokumentacji pracy samorządu
 • wystawianie opinii, na prośbę Dyrekcji Szkoly i Rady Pedagogicznej, w sprawie ucznia proponowanego do skreślenia z listy uczniów
 • prowadzenie gospodarki finansowej
 • odpowiadanie za koordynowanie działań – czyli jak najlepsze wykorzystanie pomysłów i możliwości uczniów,
 • reprezentowanie interesów uczniów przed dyrekcją, radą pedagogiczną, radą rodziców
 • informowanie uczniów o swojej bieżącej działalności
 • nawiązywanie współpracy z samorządami klasowymi oraz przedstawicielami innych grup, kół zainteresowań, klubów, stowarzyszeń działających w szkole i poza nią, a także z dyrekcją i nauczycielami
 • inicjowanie działań rozwijających pasje i zainteresowania uczniów oraz wykorzystujące ich potencjał twórczy, umiejętności i talenty
 • zapewnianie ciągłość trwania pracy samorządu, dbanie o odpowiednie przeszkolenie i przygotowanie do pracy swoich następców.


Przewodniczący

 • kieruje pracą zarządu SU,
 • dba o zapewnienie uczniom możliwości działania i realizowania własnych potrzeb i zainteresowań,
 • reprezentuje SU przed dyrekcją szkoły, radą pedagogiczną, radą rodziców oraz na zewnątrz szkoły,
 • zwołuje i przewodniczy spotkaniom zarządu SU z radą samorządów klasowych oraz z przedstawicielami innych grup, kół zainteresowań, klubów, stowarzyszeń, działających w szkole.


Wiceprzewodniczący

 • zastępuje przewodniczącego w czasie nieobecności,
 • pomaga przewodniczącemu w pełnieniu jego obowiązków, przejmując odpowiedzialność za wykonywanie części zadań,
 • może pełnić funkcję rzecznika prasowego zarządu: informować innych uczniów o działaniach zarządu i ustaleniach podjętych na spotkaniach,
 • przed spotkaniami gromadzi wnioski i pomysły od wszystkich uczestników,
 • może pełnić funkcję przewodniczącego rady samorządów klasowych .


Skarbnik

 • nadzoruje wydawanie środków finansowych SU (zbiera paragony i faktury, które przekazuje radzie rodziców lub dyrekcji – zależnie od ustaleń z opiekunem),
 • przedstawia roczne sprawozdanie finansowe dyrekcji, zarządowi SU oraz radzie samorządów klasowych.

Sekretarz

 • sporządza protokoły z posiedzeń Zarządu,
 • opisuje wydarzenia z życia szkoły organizowane przez Samorząd Uczniowski.


Stali członkowie zarządu

 • kierują pracą sekcji/komisji,
 • dbają o angażowanie w działania SU jak największej liczby uczniów,
 • uczestniczą aktywnie w pracach i zebraniach zarządu SU, rady samorządów klasowych oraz przedstawicieli innych grup, kół zainteresowań, klubów, stowarzyszeń, działających w szkole,
 • współtworzą programy pracy sekcji, inicjują działania prowadzone w ich ramach.


e) W zebraniach Zarządu może uczestniczyć przedstawiciel Komisji Rewizyjnej oraz opiekun Samorządu.
f) W czasie trwania nauki w szkole zebrania Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na 2 miesiące lub częściej w razie potrzeby. Zebrania Zarządu zwołuje i prowadzi Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego lub inny członek zarządu przez niego upoważniony.
g) Zarząd na pierwszym posiedzeniu uchwala podział obowiązków członków Zarządu, który przedstawia do wiadomości Radzie.
h) Zarząd prowadzi protokoły ze wszystkich swoich posiedzeń, dokumentację finansową oraz dokumentację przedstawiającą pracę Samorządu Uczniowskiego.

2.3.
a) Komisja Rewizyjna jest podstawowym organem kontroli wewnętrznej.
b) W skład komisji wchodzi trzech członków wybieranych przez Radę.
c) Komisja Rewizyjna kontroluje pracę Zarządu i raz na semestr przedstawia sprawozdanie Radzie.
d) Komisja Rewizyjna prowadzi protokoły ze wszystkich swoich posiedzeń.

2.4.
a) Rada Przedstawicieli Samorządów Klasowych składa się z przedstawicieli wszystkich klas.
b) Do kompetencji Rady należy:

 • uchwalanie regulaminu samorządu i innych regulaminów wewnętrznych oraz dokonywanie niezbędnych zmian i poprawek
 • uchwalanie budżetu
 • wybór Komisji Rewizyjnej
 • wybór opiekuna Samorządu Uczniowskiego
 • powoływanie spośród członków Rady komisji oraz mianowanie ich przewodniczących
 • podejmowanie uchwał dotyczących głównych kierunków działania Samorządu.

c) W zebraniach Rady mają prawo uczestniczyć, przedstawiciele Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Opiekun Samorządu.
d) Zebrania Rady odbywają się nie rzadziej niż raz na 2 miesiące lub w razie konieczności częściej. Zebranie Rady zwołuje i prowadzi Przewodniczący SU lub osoba przez niego upoważniona.
e) Rada prowadzi protokoły ze wszystkich swoich posiedzeń.

2.5.
a) Członkowie Rady, Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej maja obowiązek aktywnego udziału w pracach Samorządu.
b) Władze Samorządu są zobowiązane do informowania uczniów o ich prawach i obowiązkach związanych z nauką w szkole oraz udziałem w Samorządzie.
c) Władze Samorządu zobowiązane są do obrony praw i godności poszczególnych uczniów i ich grup, a także, na życzenie ucznia, klasy lub grupy uczniów, do reprezentowania ich wobec Dyrekcji Szkoły i Rady Pedagogicznej.


3. KADENCJA WŁADZ, WYBORY, VAKATY
3.1.
a) Kadencja wszystkich władz samorządu trwa rok, dwa lub trzy lata (w zależności od pozostałego czasu trwania nauki przewodniczącego). Termin przeprowadzania wyborów określają punkty 3.2. oraz 3.3. niniejszego regulaminu.
b) Członkami władz samorządu mogą być wyłącznie uczniowie szkoły. W chwili odejścia ucznia ze szkoły automatycznie przestaje on być członkiem Samorządu i jego władz.
c) Wybory do władz Samorządu odbywają się tajnie i przy nieograniczonej liczbie kandydatów.
d) Wybory organizuje i nadzoruje Komisja Wyborcza powoływana przez Radę.

3.2.
a) Wybory Komisji Rewizyjnej odbywają się do dwóch miesięcy po wyborach do SU.
b) Zarząd zostaje wybrany z pośród pozostałych kandydatów wystawionych w wyborach do SU, a także osób, które zgłosiły chęć dołączenia do niej.

3.3.
a) Wybory Zarządu Samorządu Uczniowskiego odbywają się w marcu lub kwietniu, roku kiedy aktualny przewodniczący kończy swoją edukację w ZS nr 1.
b) Nie później niż do końca miesiąca poprzedzającego wybory Komisja Wyborcza informuje uczniów o zasadach przeprowadzenia wyborów
c) W ciągu miesiąca przed wyborami uczniowie szkoły mogą zgłaszać kandydatury na Przewodniczącego Samorządu. Zgłoszenie musi zawierać nazwiska kandydatów oraz ich pisemną zgodę. Do Zarządu nie mogą kandydować uczniowie kończący naukę w szkole.
d) Kandydaci mają dwa tygodnie na przedstawienie społeczności uczniowskiej swojego programu i przeprowadzenie kampanii wyborczej.
e) Kandydaci musza wziąć udział w debacie przedwyborczej, w czasie której mają możliwość przedstawienia swojego programu działania oraz odpowiadają na pytania członków Rady.
f) Wybory odbędą się w marcu lub kwietniu. Wybory są tajne, uczestniczą w nich wszyscy uczniowie szkoły. W czasie wyborów uczniowie wybierają spośród przedstawionych kandydatur przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego.

4. OPIEKUN SAMORZĄDU
4.1.
a) Zgodnie z art. 55 p. 5.1 Samorząd Uczniowski reprezentujący ogół uczniów szkoły wybiera nauczyciela pełniącego rolę Opiekuna Samorządu, lub wyraża akceptację kandydata zgłoszonego przez Dyrektora.
b) Opiekun Samorządu jest doradcą służącym swoją pomocą i doświadczeniem w pracy Samorządu.
c) Opiekun ma prawo uczestniczenia we wszystkich formach pracy Samorządu.
d) Kandydatów na funkcje Opiekuna Samorządu zgłaszają uczniowie szkoły lub dyrekcja.
e) Wybory Opiekuna potwierdza Rada Pedagogiczna.

5. KOMISJE I SEKCJE
5.1.
a) Dla realizacji swoich zadań, Rada Przedstawicieli Samorządów Klasowych może powoływać komisję a Zarząd sekcje.
b) Powoływane Komisję/Sekcje mogą mieć charakter stały ( pracują przez cały rok) lub nadzwyczajny (doraźny).
c) Przy powoływaniu Komisji/ Sekcji organ powołujący musi określić: nazwę Komisji/ Sekcji; zakres działalności i kompetencje; okres jej istnienia; przewodniczącego odpowiedzialnego przed Radą / Zarządem za jej pracę; skład osobowy.
d) Komisje są powoływane spośród członków Rady. Członkiem Sekcji może zostać każdy uczeń szkoły.
e) Informacja o powoływaniu Komisji/ Sekcji, jej zakresie działania, czasie istnienia oraz składzie( lub otwartym charakterze) musi być wywieszona w gablocie Samorządu w terminie 2 tygodni od daty powołania.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE, ZMIANA REGULAMINU
6.1. O ile niniejszy regulamin nie stanowi inaczej, wszystkie decyzje podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności powyżej połowy osób uprawnionych do głosowania
a) Niniejszy regulamin jest przedstawiany i omawiany;

 • we wszystkich klasach przed wyborami do Rady Przedstawicieli Samorządów Klasowych; (punkt dotyczący organizacji wyborów do SU)
 • w czasie pierwszego po wyborach posiedzenia Rady Przedstawicieli Samorządów Klasowych.

b) Regulamin jest udostępniony wszystkim uczniom szkoły (wywieszony w gablocie samorządu)
c) Każdy członek Rady, Zarządu i komisji Rewizyjnej otrzymuje na czas trwania kadencji własny egzemplarz regulaminu.
d) Wnioski dotyczące poprawek do regulaminu SU mogą być zgłaszane przez Zarząd lub 3 członków Rady.
e) Zgłoszone poprawki są głosowane na specjalnie zwołanym posiedzeniu Rady. O treści zgłoszonych poprawek wszyscy członkowie Rady muszą być poinformowani na piśmie dwa tygodnie przed tym posiedzeniem. Ponadto treść tych poprawek musi być wywieszona w gablocie samorządu.
f) Zmiany w regulaminie SU są uchwalane większością 2/3 głosów w obecności powyżej połowy członków Rady.

ZAŁĄCZNIKI :

a) Strona 56 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

b) Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

(Tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572, ze zmianami w: 2004 r. nr 273, poz. 2703, nr 281, poz. 2781; 2005 r. nr 17, poz. 141, nr 94, poz. 788, nr 122, poz. 1020, nr 131, poz. 1091, nr 167, poz. 1400, nr 249, poz. 2104; 2006 r. nr 144, poz. 1043, nr 208, poz. 1532, nr 227, poz. 1658; 2007 r. nr 42, poz. 273, nr 80, poz. 542, nr 115, poz. 791, nr 120, poz. 818, nr 180, poz. 1280 i nr 181, poz. 1292; 2008 r. nr 70, poz. 416, nr 145, poz. 917 i nr 216, poz. 1370; 2009 r. nr 6, poz. 33, nr 31, poz. 206, nr 56, poz. 458, nr 157, poz. 1241; nr 219, poz. 1705; 2010 r. nr 44, poz. 250, nr 54, poz. 320, nr 127, poz. 857, nr 148, poz. 991; 2011 r. nr 106, poz. 622; nr 112, poz. 654, nr 139, poz. 814, nr 149, poz. 887; nr 205, poz. 1206)

Projekt Regulaminu SU został zatwierdzony na zebraniu SU w dniu 06.06.2013